Voor persoonlijk advies

Bel 078 - 6512133

Leveringsvoorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam op 26-01-2012 onder nummer 23022171

Deze voorwaarden zijn ook te downloaden als PDF bestand: klik hier.

1. Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: de hierna volgende Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
Leverancier: Van den Hout Automaten Vof., haar rechtsopvolgers onder algemene titel en alle met haar of met deze rechtsopvolgers gelieerde vennootschappen en ondernemingen.
Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Producten van Leverancier afneemt, dan wel met wie Leverancier een Overeenkomst aangaat of met wie Leverancier in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
Overeenkomst: iedere overeenkomst ter zake van de verkoop en levering van Producten door Leverancier, elke aanvulling of wijziging daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding van de Overeenkomst.
Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie.
Montage: verrichtingen van verscheidene aard ter installatie van Producten door Leverancier om deze gereed voor gebruik te maken, waaronder onder meer begrepen het aanbrengen van boorgaten ten behoeve van het ophangen van een Product en/of aansluitwerkzaamheden om Producten van water en stroom te voorzien.
Order: iedere opdracht van Klant, in welke vorm dan ook.
Orderbevestiging: de (verstuurde) schriftelijke bevestiging door Leverancier aan Klant waardoor Overeenkomst tot stand komt.

2. Algemeen

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die Leverancier aangaat, voor zover Leverancier daarbij als verkoper of dienstverlener optreedt. Tevens zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle offertes die Leverancier doet voor het aangaan van deze overeenkomsten.
2.2 Algemene inkoopvoorwaarden of Specifieke voorwaarden of bedingen van klant, worden door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen, en maken geen deel uit van de Overeenkomst.
2.3 Bepalingen van de Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle Overeenkomsten, tenzij in andere overeenkomsten, waarvan Leverancier gebruik maakt, hiervan specifiek schriftelijk wordt afgeweken.
2.4 De Overeenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden is een volledige weergave van alle rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen, uitlatingen en/of gedragingen van partijen.
2.5 Deze Voorwaarden zijn in meerdere talen vertaald. Indien een conflict ontstaat over de inhoud en strekking van deze Voorwaarden, zal de Nederlandstalige versie van de Voorwaarden doorslaggevend zijn.

3. Aanbiedingen

3.1 Aanbiedingen of offertes, alsmede informatie verstrekt in brochures en prijslijsten binden Leverancier niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
3.2 Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
3.3 Alle opgaven door Leverancier van getallen, maten, namen, gewichten en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan maar Leverancier kan daar evenwel niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten.

4. Overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand voor zover Leverancier een Order van Klant schriftelijk aanvaardt middels Orderbevestiging of door Leverancier uitvoering aan een Order wordt gegeven. Indien Leverancier op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal Klant Leverancier daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5 en 13, betalen conform de dan bij Leverancier geldende tarieven.
4.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Leverancier binden Leverancier niet dan nadat en voorzover zij door Leverancier schriftelijk zijn bevestigd.
4.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

5. Prijzen

5.1 Alle prijzen van Leverancier zijn uitgedrukt in Euro's en exclusief Omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, komen in aanvulling op voornoemde prijzen ten laste van Klant, de kosten van verpakking en verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
5.2 Elke verandering in de factoren die van invloed zijn op de prijs en op de in sub 5.1 extra kosten van Leverancier, waaronder inkoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan Leverancier doorberekenen aan Klant.
5.3 Indien Leverancier heeft aangenomen additionele werkzaamheden op het Product te verrichten zoals bedoeld in artikel 8, is de prijs exclusief de waarde van de werkzaamheden tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen in de Orderbevestiging.
5.4 Indien bij het in werking stellen en proefdraaien van het Product kosten worden gemaakt in verband met benodigde energie, water, materialen en grond- en hulpstoffen komen deze voor rekening van Klant.

6. Tekeningen, berekeningen, e.d

De door Leverancier uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, foto's, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven haar eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

7. Levertijd

7.1 De door Leverancier opgegeven afleveringstermijn is bij benadering en gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Leverancier geldende omstandigheden en, voorzover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Leverancier verstrekte gegevens. De afleveringstermijn zal door Leverancier zoveel mogelijk in acht worden genomen.
7.2 De afleveringstermijn gaat in op de datum dat Leverancier van Klant de eerste voorschotbetaling heeft ontvangen. In het geval dat geen voorschotbetalingen zijn overeengekomen tussen Leverancier en Klant gaat de afleveringstermijn in op de datum van de Orderbevestiging door Leverancier. Indien Leverancier voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Klant moeten worden verstrekt, gaat de afleveringstermijn in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Leverancier, doch niet eerder dan op de datum van de Orderbevestiging.
7.3 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding terzake. Klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. Klant dient in dat geval Leverancier in gebreke te stellen waarbij tenminste een periode van drie weken in acht genomen dient te worden, waarbinnen Leverancier alsnog de mogelijkheid heeft de grond voor partiële ontbinding weg te nemen.
7.4 Leverancier heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

8. Additionele werkzaamheden en Montage

8.1 Indien op verzoek van de klant bepaalde wijzigingen, verbeteringen, toevoegingen of dergelijke dienen te gebeuren aan de gekochte Producten, dan laat Leverancier deze alternaties uitvoeren in naam en voor rekening en risico van de Klant. Deze opdrachten worden beschouwd als totaal onafhankelijk zijnde van de Overeenkomst tussen Leverancier en de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn echter ook van toepassing op de opdracht met betrekking tot deze alternaties.
8.2 Leverancier verricht alle werkzaamheden op haar bedrijfsterrein tenzij anders is schriftelijk overeengekomen. In dit geval, zijn de bepalingen van deze Artikel 8 van toepassing voor zover relevant.
8.3 Indien Leverancier heeft aangenomen alternaties of andere diensten buiten haar bedrijfsterrein te verrichten, is Klant jegens Leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de te verrichten diensten en/of de juiste werking van de geleverde goederen in gemonteerde staat. Klant zal voor eigen rekening voor de reiskosten en het onderdak van Leverancier's personeel zorg dragen. Indien Leverancier een gekwalificeerde technicus of specialist naar de klant zijn projectlocatie zendt om daar toezicht op de werkzaamheden te houden, zal Leverancier diens salariskosten, persoonlijke verzekering, inkomstenbelasting en reiskosten (maximaal één retour) dragen.
8.4 Leverancier is gerechtigd voor de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen.
8.5 Tenzij uitdrukkelijk afgesproken in de Overeenkomst is Montage niet inbegrepen in de Overeenkomst. Indien de Klant daarom verzoekt kan Leverancier assisteren bij de Montage. Op Montage zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing. De Montage vindt plaats in naam van en voor rekening en risico van de Klant, Leverancier is gerechtigd een redelijke vergoeding te verlangen voor Montage.

9. Levering en risico

9.1 De aflevering van de Producten, de bepaling omtrent de kosten van de aflevering en de overgang van het risico geschieden, indien dit in de offerte of Orderbevestiging tot uitdrukking is gebracht, volgens de in het handelsverkeer gebruikelijke condities, zoals franco, f.o.b., c.i.f. en c.f. en in al zulke gevallen is de meest recente versie van de Incoterms 2010 (Engelse versie) van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs daarop van toepassing.
9.2 Indien de in het vorig lid bedoelde condities niet zijn overeengekomen, geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de Producten en de verpakking daarvan steeds op de plaats en het tijdstip waarop het Product gereed is voor verzending aan Klant. Leverancier zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats en Klant zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na de kennisgeving afnemen.
9.3 Klant draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings-, afname- en installatie-tijdstippen.
9.4 Mocht Klant de Producten niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Leverancier is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Klant op de slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Klant blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van de Producten, niettegenstaande de feitelijke aflevering, gaat pas over op Klant nadat hij aan al zijn verplichtingen jegens Leverancier of derden voortvloeiende uit de Overeenkomst met Leverancier (met inbegrip van rente en kosten) heeft voldaan, daarbij inbegrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomst.
10.2 Klant mag de geleverde Producten niet vervreemden, bezwaren, zolang er op de geleverde Producten een eigendomsvoorbehoud rust, tenzij Klant als wederverkoper zijn bedrijf uitoefent, wat tot doel heeft verkoop van zaken als de Producten. In dat geval zal de vordering die uit hoofde van de doorlevering van de Producten op de derde afnemer ontstaat, bij voorbaat stil worden verpand ten behoeve van Leverancier en verplicht Klant zich hierbij aan de eventuele registratie daarvan mee te werken.
10.3 Klant zal, nadat Leverancier haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, Leverancier in staat stellen de geleverde goederen terug te halen.
10.4 Indien de geleverde goederen zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, verleent Klant aan Leverancier een pandrecht, hypotheekrecht, dan wel indien beide niet mogelijk zijn ander zekerheidsrecht op de nieuw gevormde goederen.
10.5 Indien de geleverde goederen vervoerd worden naar een land waarin het voorgaande eigendomsvoorbehoud niet erkend wordt, verleent Klant een pandrecht en/of een zekerheidsbelang (security interest) of gelijke rechten op de geleverde goederen naar plaatselijk recht. Leverancier is bevoegd dit pandrecht te registreren.

11. Keuring en reclame

11.1 Klant is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming door hemzelf of door in zijn opdracht handelende derde nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de Producten moeten uiterlijk binnen veertien dagen na aankomst van de Producten schriftelijk per aangetekende post aan Leverancier worden medegedeeld. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering schriftelijk aan Leverancier worden gemeld.
11.2 Na het ontdekken van enig gebrek is klant verplicht om het gebruik van de betreffende Producten onverwijld te staken.
11.3 Klant zal alle door Leverancier voor onderzoek van reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Leverancier in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen. Klant heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van Producten waarvan door Leverancier geen controle op de reclame kan plaats hebben.
11.4 Het staat Klant niet vrij de Producten te retourneren, voordat Leverancier daarmee heeft ingestemd. De redelijke kosten van retourneren zijn alsdan voor Leverancier, maar de Producten blijven voor risico van Klant, totdat Leverancier deze in ontvangst heeft genomen.
11.5 Indien Klant tijdig, correct en terecht reclameert terzake van gebreken van een Product, is de daaruit voor Leverancier voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in 12.3 omschreven verplichtingen al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 12.

12. Garantie

12.1 Leverancier staat er jegens Klant voor in dat met de verkoop de Klant geldig titel tot het Product krijgt.
12.2 Klant heeft ter zake van door Leverancier geleverde nieuwe Producten slechts aanspraak op de door fabrikant van de Producten verstrekte garantie. Op door Leverancier gereviseerde gebruikte Producten geeft Leverancier een garantie van een half jaar na aflevering van de Producten op mechanische en elektrische onderdelen van die Producten.
Gebruikte Producten worden steeds verkocht in de staat waarin zij zich bevinden en zonder enige garantie. De klant beseft en aanvaardt dat Leverancier slechts als aan- en verkooponderneming in gebruikte automaten en materialen optreedt en derhalve geen enkele conformiteitgarantie kan geven. Evenmin kan Leverancier instaan voor de verdere inbedrijfstelling noch de goede functionering of de aanwezigheid van bijbehorende hulp- of wisselstukken, handleidingen, enz. In geen geval kan Leverancier aansprakelijk gesteld worden voor schade noch gevolgschade ten welken titel ook.
12.3 Indien tijdig, correct overeenkomstig de bepalingen in artikel 11 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Leverancier genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet voldoen aan de beschrijving in de Orderbevestiging, zal Leverancier de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos nieuw te leveren tegen retourneren van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij Producten deugdelijk te repareren, hetzij Klant alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Leverancier ter zake van zijn verplichtingen volledig zijn gekweten en zal Leverancier tot geen enkele verdere (schade) vergoeding zijn gehouden.
12.4 De Producten blijven volledig voor risico van Klant in het geval door Leverancier aan de Producten reparatie activiteiten worden verricht.

13. Betaling

13.1 De Klant zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen veertien dagen na factuurdatum aan Leverancier betalen. Alle betalingen zullen, ter keuze van Leverancier, te hare kantore of op een door haar aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval dat ten kantore van Leverancier wordt betaald, zal dit geschieden in contanten of door middel van gegarandeerde giro- of bankcheques, tenzij anders overeengekomen.
13.2 Alle aan Klant in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening worden voldaan. Klant heeft nimmer het recht om zijn verplichtingen op te schorten.
13.3 Indien op enig moment bij Leverancier gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Klant, is Leverancier gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van Klant te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van het bedrag dat Leverancier onder de Overeenkomst van Klant te vorderen mocht hebben, daaronder mede begrepen de in het handelsverkeer gebruikelijke rembourscondities en condities van documentair krediet zoals onherroepelijke letters of credit, cash against documents of cash against delivery.
13.4 In het geval wordt overeengekomen dat betaling zal plaatsvinden en/of wanneer zekerheid wordt gesteld bij wege van documentair krediet en/of bankgaranties, zal Klant er voor instaan dat zulks steeds door middel van een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bank zal geschieden.
13.5 Klant is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 4%. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
13.6 Indien Klant ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Klant verplicht Leverancier alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, te vergoeden. Te vergoeden buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend op basis van het ten tijde van de getroffen incassomaatregel geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze kosten zullen echter minimaal Euro 113, - bedragen en zijn exclusief de verschuldigde Omzetbelasting. Te vergoeden gerechtelijke kosten omvat onder meer alle redelijke advocaatkosten, administratiekosten van het arbitrage instituut (welke nader staat omschreven in artikel 20 hieronder) en het honorarium en de verschotten van het scheidsgerecht.

14. Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van Leverancier jegens Klant is uitdrukkelijk beperkt tot directe schade aan personen of zaken (zoals bijvoorbeeld letsel aan personen of benadeling van de gezondheid van personen, alsmede beschadiging, vernietiging of verlies van zaken). De aansprakelijkheid voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, is (beperkt tot 10% van het aan de Klant gefactureerde bedrag, met een absoluut maximum van Euro 1.250.000,- per aanspraak.
14.2 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor alle overige schade niet vallende onder artikel 14.1 (waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade).
14.3 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Leverancier of diens leidinggevend personeel, zal Klant Leverancier vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de Producten, voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van de Producten of uit het in het verkeer brengen van de Producten.
14.4 In het geval van additionele werkzaamheden en/of Montage zoals omschreven in artikel 8 is Leverancier nimmer aansprakelijk voor welke vorm van schade, direct of indirect.
14.4 Klant vrijwaart Leverancier volledig voor alle aanspraken van derden, welke mochten voortvloeien uit of verband houden met (niet)nakoming door Leverancier van verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met Klant.

15. Overmacht

15.1 Indien Leverancier door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens Klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
15.2 Indien de overmachttoestand zes maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft Klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Leverancier als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
15.3 Onder overmacht van Leverancier wordt verstaan elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Leverancier kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de afhandeling door Leverancier of diens toeleveranciers en/of het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enig overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
15.4 Leverancier zal Klant zo spoedig mogelijk van een (te verwachten) overmachttoestand op de hoogte stellen.

16. Ontbinding

16.1 Indien Klant niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit een Overeenkomst mocht voortvloeien, is Klant in verzuim en is Leverancier gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst: -de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of - die overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; e.e.a. onverminderd Leveranciers andere rechten onder welke Overeenkomst met Klant dan ook en zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden.
16.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement of stillegging of liquidatie van het bedrijf van Klant, zullen alle Overeenkomsten met Klant van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Leverancier Klant binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Leverancier zonder ingebrekestelling gerechtigd is: - de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of - al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van Klant op te schorten; e.e.a. onverminderd Leveranciers andere rechten onder welke Overeenkomst met Klant dan ook en zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden.
16.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (I) 16.2 of (II) 16.1 zijn respectievelijk (I) alle vorderingen van Leverancier op Klant en (II) al dergelijke vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Leverancier gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In dat geval zullen Leverancier en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Klant te betreden ten einde de Producten in bezit te nemen. Klant is verplicht de nodige maatregelen te nemen ten einde Leverancier in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.

17. Overdracht van rechten en verplichtingen

17.1 Het is Leverancier toegestaan de in enige Overeenkomst met Klant omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval dat verplichtingen van Leverancier worden overgedragen dient Leverancier Klant hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden mits hij zijn intentie dat te doen binnen vijf dagen schriftelijk aan Leverancier vermeld. Leverancier is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
17.2 De Klant is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.

18. Leveringen van Producten en additionele werkzaamheden aan buitenlandse afnemers

18.1 Indien Klant een buiten Nederland gevestigde ondernemer is (en voorzover van belang binnen de EEG gevestigd is) en de Overeenkomst voorziet in een levering van Producten in het land waarin Klant is gevestigd, dan zal Leverancier Klant de overeengekomen prijs zonder omzetbelasting in rekening brengen, indien en voorzover Klant bij het totstandkomen van de Overeenkomst deugdelijk heeft doen blijken voor toepasselijke omzetbelasting te zijn geregistreerd in het land van zijn vestiging.
18.2 Is van een dergelijke deugdelijke registratie voor wat betreft de omzetbelasting niet gebleken, dan is Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs te vermeerderen met het toepasselijke tarief van de omzetbelasting, tenzij Klant, in een voor Leverancier aanvaardbare vorm, deugdelijke zekerheid stelt voor de aansprakelijkheden van Leverancier indien deze zonder bewijs van deugdelijke registratie van de omzetbelasting van Klant deze factureert op basis van een 0-tarief. Leverancier is te allen tijde gerechtigd een soortgelijke zekerheid te vorderen indien Klant verzoekt om aflevering van Producten in een ander land dan in het land waarin Klant is gevestigd.

19. Communicatie

Correspondentie en andere berichtgeving tussen Klant en Leverancier zal in de Nederlandse taal plaatsvinden.

20. Toepasselijk recht, arbitrage

20.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
20.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst oftewel daarmee samenhangende overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn, zullen, voorzover niet anders door de wet dringend voorgeschreven, worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. De plaats van Arbitrage is Rotterdam. De arbitrage zal in de Nederlandse taal gevoerd worden, tenzij anders overeengekomen tussen partijen. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

Contact

Einsteinstraat 48
3316 GG Dordrecht
Telefoon 078 - 6512133
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur

Naar boven

Deze website maakt gebruik van cookies om informatie op te slaan op uw computer. Door deze site te gebruiken accepteerd u onze Algemene Voorwaarden en Privacybeleid.